Współczesne badania psychologiczne potwierdzają dużą sensowność nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy to umysł dziecka jest najbardziej chłonny, zaś wciąż plastyczny narząd mowy zdolny jest do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku. Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku przedszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem i czyni późniejszą obowiązkową już i systematyczną naukę efektywniejszą. Wychodząc z tego założenia rozpoczynamy naukę języka angielskiego już od naszych najmłodszych przedszkolaków. Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów, chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych co stanowi główną formę prowadzonych przez nas zajęć.

„Autorski program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2-6 lat”, na którym pracujemy opiera się na przekonaniu, iż dzieci wprowadzone w świat języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym są lepiej przygotowane do nauki tego języka na kolejnym etapie edukacyjnym. To powoduje, że łagodniej przechodzą od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej
w systemie szkolnym i jako późniejsi uczniowie łatwiej odnoszą sukcesy
w nauce języka angielskiego. Naszym zdaniem nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 2–6 lat jest budowanie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego.

Uwzględniając aktualne i przyszłe potrzeby językowe i wychowawcze dzieci program wyróżnia między innymi takie cele jak budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem, kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych, tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa), pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych, wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka, rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur.

Do realizacji naszego programu przyjęto metodę TPR (zrozum – wykonaj – powiedz) oraz elementy metody komunikacyjnej, metody bezpośredniej,
i metody audiolingwalnej. Treści realizowane podczas zajęć skupiają się wokół tego, co dziecko bezpośrednio otacza i co znane mu jest z życiowych doświadczeń.

Planując pracę z dziećmi w naszym przedszkolu uwzględniamy ich  potrzeby i stosujemy taki dobór metod i technik nauczania oraz środków dydaktycznych i form pracy, aby potrzeby te zaspokoić oraz zapewnić dzieciom sukces w poznawaniu nowej dziedziny wiedzy– języka obcego.